Församlingsordning

FÖRSAMLINGSORDNING

Korskyrkan i Götene

1. VÅR VISION

”En öppen mötesplats med Jesus i centrum”

Jesus

Jesus är vårt centrum. Vi behöver hela tiden återvända till detta centrum av vår bekännelse och den kraft som finns i hans död och uppståndelse. Vi tror på en Jesus som är större än omständigheterna och därmed kan förändra det som vi själva inte kan förändra. Vi möts för att tillsammans tillbedja och ära honom som är vår Frälsare, och dela våra egna erfarenheter av honom.

Vi vill att det liv vi lever och den verksamhet församlingen bedriver skall leda enskilda människor fram till en personlig tro på Jesus.

Öppen

Öppen gemenskap som vill göra Jesus känd, älskad och efterföljd. Öppen för Guds ledning. Öppen för Guds helande. Öppen för människor med olika sociala och etniska bakgrunder. Öppen för nytänkande när det gäller verktyg för att nå längre. Öppen för nya arbetsområden, platser och länder. I öppenheten ligger också en trygg, generös och betjänande livsstil till vår omgivning, där alla skall bli sedda och bekräftade.

Mötesplats

Mötesplats för de som under lång tid bekänt Jesus Kristus som sin Herre och frälsare. Mötesplats för den som helt nyligen gjort denna bekännelse till sin. Mötesplats för den som ännu inte har denna bekännelse.

Vi önskar bli en naturlig mötesplats mellan församling och samhället i stort. Vi vill se en församling som aktivt tar del i, och påverkar samhället, genom att bidra med Guds himmelska välsignelse i och genom samverkan med kommun, företagare, föreningar och enskilda personer.

Gud ”…vill att alla människor skall räddas och komma till insikt om sanningen.” 1 Tim. 2:4

2. VÅR IDENTITET

En församling, på kristen grund, är en gemenskap av lärjungar som följer Jesus Kristus och delar sina liv med varandra i tjänst för världen. Den utgörs av människor som, genom att ha uppfattat Guds kallelse så att de genom den Heliga Anden kommit till tro på Kristus och genom dopet och Anden, förenats med Kristus och med varandra.

Församlingen lever och verkar genom Guds ord och den Heliga Anden då den möts till gudstjänst, men också i samhälle och vardagsliv. Nya Testamentets bild av församlingen är en kropp, en levande organism, där Kristus är huvudet och vi, var och en, är dess lemmar – varandra till tjänst. Nyckelbegreppet är en gemenskap av överlåtna lärjungar, som bekänner Jesus som sin Herre och vill växa i tron och bli lika honom.

Församlingen, som förkunnar och tillämpar en baptistisk dopsyn, vill genom den Heliga Anden vara ett redskap i syfte att se Guds Rike utvidgas. Församlingen finns i världen och är till för att rädda världen.

För att kunna verka i världen har församlingen en organisation, som stödjer det inre livet och vårt uppdrag.

Matt. 4:19, Joh. 3:5, Apg. 2: 42-47, Rom. 6:4, 1 Kor. 12:13-27, Gal. 2:20, Ef. 1:22, 2:12–22, 1 Joh. 1:3, 7

3. VÅRTRO

Nedanstående sammanställning vill sammanfatta det som är grunderna i vår tro och bekännelse. Detta är några centrala delar i vad vi lär och undervisar i vår församling. Varje punkt syftar alltså inte till att vara uttömmande utan förutsätter ett vidare bibelstudium. Avslutningsvis hänvisar vi även till några av de klassiska kristna trosbekännelserna och till den så kallade Lausannedeklarationen och Manillamanifestet.

GUD

Vi tror att Gud är en och uppenbarar sig för oss och möter oss i tre personer: Fadern –

Sonen – Den heliga Anden

Fadern – Himmelens och jordens skapare. Han har all makt och kan göra allt vad han vill.

1 Mos. 1:1, Psalm 102:26, 115:3, Mark. 10:27, Luk. 1:37, Joh. 1:1-3, Upp. 4:11

Sonen – Jesus är enda vägen till Gud. Han har genom sin död och uppståndelse öppnar möjligheten till upprättad gemenskap med Gud och ett evigt liv. Genom Jesu liv, förkunnelse och gärningar manifesteras Guds rike. Detta når sin kulmen i hans död och uppståndelse. Gud rike är då nära. Det är inom räckhåll. Det är där Guds vilja får ske, där Jesus Kristus får vara Herre. Om Guds rikets slutliga seger och manifestering, se punkten om hoppet.

Mark. 1:15, Luk. 17:21, Joh. 3:16, 14:6, Rom. 3:21-24, 1 Kor. 15:3, 28, Ef. 2:4-10, Kol. 1:13f, 1 Joh. 2:1f, 4:9f

Den heliga Anden – Livgivaren och Hjälparen. Genom den heliga Anden upplever vi Guds närvaro. Den heliga Anden vill hjälpa oss att bära frukt (att växa och mogna som människor och kristna). Den heliga Anden vill ge oss kraft och andliga gåvor för att kunna fullfölja vårt uppdrag som Jesu lärjungar. Den helige Anden vägleder oss, påminner och lär oss om det som Jesus sagt. Den heliga Andens stora ärende är att förklara Jesus för oss.

Joh. 3:3-5, 7:37-39, 14:15-25, 16:5-15, Apg. 1:8, 2:4, 2:37-39, 1 Kor. 12:1-11, Gal. 5:22f

BIBELN

Vi tror att hela Bibeln är Guds inspirerade ord genom den heliga Anden av människor

förmedlat. Den är grunden för vår tro, lära och liv.

Bibeln är Guds tilltal till människan. I Bibeln som helhet möter vi Guds tankar och vilja. Jesus är hela Bibelns centrum vilket också ska prägla vår förståelse och tolkning av texterna.

2 Tim. 3:16, Kol. 3:16, 2 Petr. 1:19-21, Luk. 24:25-27, 44-47

MÄNNISKAN

Vi tror att människan är skapad till Guds avbild och ämnad för gemenskap med Gud. Människan är satt att förvalta den skapelse hon är en del av. Människan har därför ett unikt värde som är lika för alla. Detta värde vilar då inte på etniskt ursprung, prestation, social status, ägodelar etc. Hennes unika värde grundar sig i att hon är skapad till Guds avbild.

Vi tror att den ursprungliga situationen för människan, i harmoni med Gud och övrig skapelse, i grunden har skadats. Synden är fråga om söndring, trasighet och brustenhet. Detta gäller människans relation till Gud, till medmänniskan, till den övriga skapelsen och till sig själv. Människan blev en främling inför den Gud i vilken hon har sitt ursprung.

Vi tror att människan är föremål för Guds tankar och intresse. Gud är kärlek och hans kärlek till människan är grundläggande även efter syndens konsekvenser. Guds värdering av människan, hennes unika och lika värde är detsamma. Guds kärlek är också källan till hans handlande för att skapa möjligheten för människan att upprättas.

1 Mos. 1:26-28, Psalm 8:4-10, 139:1-18, Rom. 3:23, Joh. 3:16, Rom. 5:6-11

FRÄLSNING – OMVÄNDELSE OCH DOP

Vi tror att alla människor är i behov av den frälsning som erbjuds i Jesus Kristus. Detta har sin grund i att ”Alla människor har syndat och gått miste om härligheten från Gud” (Rom. 3:23). Denna frälsning innebär en upprättad gemenskap med Gud som får konsekvenser för vår relation till medmänniskan, den övriga skapelsen och för människan i sig själv. Frälsningen är ett Guds verk i våra liv i och genom den heliga Anden.

Vägen till frälsning och upprättad gemenskap med Gud uttrycks med ordet omvändelse. Detta innebär att människan förstår sin situation och sitt behov av Gud. Vidare leder detta till att hon ändrar inställning, byter perspektiv och öppnar hela sitt liv och sinne för den nåd som erbjuds genom Jesu Kristi gärning. I tro tar hon emot detta.

Omvändelsen följs av dopet i vatten. Detta genom nedsänkning efter personlig bekännelse om tro på Jesus Kristus som Herre och frälsare. Dopet är en gåva, en del av evangeliet och en helig handling som församlingen förvaltar på Jesu eget uppdrag. Dopet hör samman med Jesu frälsargärning, hans liv, död och uppståndelse. Genom det blir vi delaktiga i och förenas med Jesus död och uppståndelse. Detta för att leva ett nytt liv i hans gemenskap. Dopet är alltså uttryck för en djup gemenskap med Jesus själv och också med hans kropp som är församlingen.

Apg. 2:37-39, 41f, Rom. 6:1-11, 10:6-13, Matt. 28:18-20, 1 Kor. 12:12f

HERRENS MÅLTID (HHN)

Det nya livet i och genom Jesu försoning, gestaltas i Herrens måltid. I denna måltid aktualiseras Jesu Kristi försoningsoffer för vår skull. Den uttrycker vår delaktighet i Jesus Kristus och också vår delaktighet med hans kropp – församlingen. Vi kommer till nattvarden för att förnyas till ande, själ och kropp. I måltiden proklameras det kristna hoppet. Till nattvarden inbjuds den som söker Jesus Kristus och vill leva i gemenskap med honom.

Matt. 26:26-29, 1 Kor. 10:16f, 11:23-28

LÄRJUNGASKAP

En följd av frälsningens gåva är att vi kallas till lärjungaskap. Detta innebär att vi börjar en livsvandring i Jesu efterföljd. Det kristna livet är alltså inte statiskt eller färdigt utan kännetecknas av att vi är på väg. Det är under tillväxt och utveckling. Målet med denna livslånga process är att vi ska blir mer och mer lika Jesus (helgelse). Vi uppmanas därför att se på honom och bilden av honom möter vi i Guds ord. Hela denna förändrings- och utvecklingsprocess sker inte i vår egen kraft. Det är Gud som verkar i oss genom den heliga Anden. Vårt bidrag är att bli kvar hos Jesus. Lyssna till honom! Se på honom! Odla vår gemenskap med honom! Lärjungaskapet får således konsekvenser för hela vårt liv. En viktig del i denna utvecklingsprocess är då också gemenskapen i församlingen. Gemenskapen med hans lärjungar blir ett stöd, en hjälp men också en utmaning i denna helgelseprocess.

Matt. 28:18-20, 4:19, Joh. 12:26, 15:1-10, Fil. 2:12-16, Gal. 5:22f, Hebr. 12:2f, Kol. 3:17, 1 Joh. 3:1-3

FÖRVALTARSKAP

Som Jesu lärjungar är vi kallade till förvaltarskap. Vi är kallade att förvalta Guds skapelse. I detta ligger även kallelsen att se medmänniskan. ”Jag var hungrig och ni gav mig att äta…” (Matt. 25:34-40). Vi är också kallade att förvalta våra personliga tillgångar – vår tid, våra gåvor och talanger samt vår ekonomi. Som församling har vi att förvalta evangeliet men även att ta vara på varandra och de gåvor och talanger som finns representerade. Dessutom förvalta de resurser som församlingen för övrigt har. Det är inför Gud som vårt förvaltarskap ska bedömas.

5 Mos. 10:14, Psalm 8:4-9, Matt. 25:14-29, 1 Kor. 4:1-5, Mal. 3:10, Apg. 8:1-15

HOPPET

Vi tror att Jesus Kristus verkligen har uppstått ifrån de döda. Han lever och ska alltid leva. ”Han har utplånat döden och dragit liv och oförgänglighet fram i ljuset…” (1 Tim. 1:10). Kristi uppståndelse är grundbulten i den kristna tron och då också för vårt framtidshopp.

Vi tror att Jesus ska komma tillbaka. Vi tror att ondskan och allt som tillhör de destruktiva krafterna i tillvaron i grunden redan är besegrat genom Jesu död och uppståndelse. Denna seger kommer dock att slutgiltigt manifesteras då Jesus kommer tillbaka. Vi tror att Gud ”den rättvise domaren” ska bringa slutlig rättvisa. Vi tror på en kroppslig uppståndelse. Vi tror på en framtid i Jesu närhet. Vi tror på nya himlar och en ny jord där rättfärdighet råder.

1 Kor. 15-1-58, Joh. 11:25f, 14:1-3, Apg. 1:11, 1 Tess. 4:13-18, 2 Tim. 4:7f, Matt. 25:31-46, 2 Petr. 3:13, Upp. 21:3-5

TROSBEKÄNNELSER OCH DOKUMENT

❖ Den apostoliska trosbekännelsen (gradvis framtagen med början under

200-talet)

Vi tror på Gud,
den allsmäktige Fader, himlens och jordens skapare.

Vi tror på Jesus Kristus,
hans ende Son, vår Herre,
som blev till som människa genom den heliga Anden, föddes av jungfrun Maria,
led under Pontius Pilatus,
korsfästes, dog och begravdes,
steg ned till dödsriket,
uppstod från de döda på tredje dagen,
steg upp till himlen,
sitter på Guds, den allsmäktige Faderns, högra sida och skall komma därifrån
för att döma levande och döda.

Vi tror på den heliga Anden, den heliga, universella kyrkan, de heligas gemenskap, syndernas förlåtelse, kroppens uppståndelse
och det eviga livet.
Amen.

❖ Den nicenska trosbekännelsen (år 325 e. Kr.)

❖ Lausanne deklarationen och Manillamanifestet (1974 respektive 1989)

o http://www.bibelkunskap.se/html-filer/trosbekannelse.html#

4. VÅR UPPGIFT

Församlingens grundläggande uppgift är att genom vittnesbörd, gemenskap och tjänst göra evangeliet om Jesus Kristus känt, trott och efterföljt i världen. Uppdraget gäller vår närhet, men också till jordens yttersta gräns.

Uppgiften kan ses som kroppens två händer som sträcks ut till vår nästa med budskapet om förlåtelse, frälsning, men även att i kärlek utöva medmänsklighet och kristet socialt ansvar. Syftet är att människor skall få en Gudsrelation, komma till tro på Kristus och leva i tro, och att en kristen gemenskap skapas och fördjupas, Guds rike utbreds och skapelsen återupprättas.

Genom undervisning och stöd hjälpa människor till att växa i Kristus och utveckla den andliga gemenskapen.

Uppdraget kan ses som 5-faldigt och sammanfattas:

TRO – Att göra Kristus känd – ”Gå ut överallt och förkunna” (Mark. 16:15)

TILLVÄXT – Att göra lärjungar – ”gör alla folk till mina lärjungar… lär dem att hålla allt” (Matt. 28:19-20)

TILLSAMMANS – Att vara en gemenskap – ”såsom jag har älskat er skall ni älska varandra” (Joh. 13:34)

TJÄNST – Att tjäna varandra – ”älska din nästa som dig själv” (Matt. 22:39) TILLBEDJAN – Att ära och tillbe Gud – ”älska Herren … med hela ditt hjärta” (Matt.

22:37)

Matt. 9:38, 25:35-45, 28:18-20, Mark. 16:16, Joh. 3:16, 20:21, Apg. 4:33, 2 Kor.5:20, Ef. 1:22-23, 3:2-7, 2 Tim. 4:2, 1 Joh. 1:3.

5. Medlemskap

Medlemskap i församlingen grundar sig på frälsning genom omvändelse och dop. Medlemskapet medför ett lärjungaskap till Kristus till uppbyggelse för den enskilde men också för hela församlingen.

– Som medlem tillhör man den lokala församlingen men är också en del i Kristi

kropp.

– Som medlem står man bakom församlingens ”Vår tro”.

– Som medlem är man en tillgång i församlingen med sina personliga gåvor och

egenskaper.

Medlemskap kan efter samtal med församlingsledarna erhållas:

• genom bekännelse om tro på Jesus Kristus och dop i Faderns, Sonens och den heliga Andens namn

• genom flyttningsbetyg från annan församling

• genom bekännelse om tro på Jesus Kristus och dop i Faderns, Sonens och den

heliga Andens namn i annan kristen tradition än den baptistiska Som ny medlem presenteras man och hälsas välkommen i församlingen.

Medlemskap kan efter samtal med församlingsledarna upphöra:

• genom flyttningsbetyg till annan församling;

• genom att medlemmen begär utträde;

• genom uteslutning då medlem befunnits sakna de förutsättningar för

medlemskap som församlingsordningen anger.

6. FÖRSAMLINGENS ORGANISATION

Församlingen är en levande organism. Bibeln använder bilden av en kropp, med olika uppgifter och med många lemmar. Det är också Gud själv som bygger sin församling (Matt.16:16-18 och även står för församlingens tillväxt (1 Kor. 3:7). Församlingens organisation regleras av dess stadgar.

Församlingstjänsterna ska betraktas utifrån tjänandets och den utgivande kärlekens princip. Ett erkännande ska ges åt både kvinnor och män i tjänande och ledande ställning.

Det är viktigt att de olika tjänsterna och gåvorna prövas och bejakas av församlingen.

6.1. Andligt ledarskap

Församlingsledare (Äldste)

I församlingen finns ett andligt ledarskap, enligt Nya Testamentes mönster. Där finner vi uttrycken presbýteros (församlingsledare/äldste) som avser ledarens personlighet, karaktär och utrustning. Det syftar på mogenhet, erfarenhet och förtroende. Ytterligare finns uttrycket episkopos (föreståndare) som avser att utöva tillsyn och övervaka). För båda gäller att vara ”herdar över hjorden”. Den rollen visar på ledarskapets förhållningssätt, som präglas av omsorg och osjälviskhet, med Jesus som föredöme. Vi benämner denna funktion för församlingsledare (äldste).

Församlingsledarnas uppgift är att ansvara för förkunnelse och undervisning, andlig tillväxt och evangelisation. Här avses såväl gudstjänster, hemgrupper och vardagsliv.

Ansvaret för förbönstjänst, medlemsvård och diakoni återfinns också här. En församling handlar i första hand inte om verksamheter utan om relationer, då vi är överlåtna till Gud och varandra. Församlingsledarna bär också ansvaret för mötesplanering, mötes-utformning och mötesledning. Det andliga ledarskapet hanterar också medlemsfrågor.

Församlingsledarna skall organisera så att hembesök, besök av sjuka med flera grupper fungerar så att omsorgen tar sig praktiska uttryck. Den kristna tron innebär en kallelse till att vara utgivande i tjänst för andra.

För församlingsledarna gäller en etisk tystnadsplikt beträffande själavårds- och personliga frågor. Det andliga ledarskapet är också representerat i styrelsen enligt stadgarna. Församlingsledarrådet utgör ett kollektiv, där föreståndaren är sammankallande, men annan sammankallande kan även utses i gruppen.

Val av församlingsledare sker efter förslag från församlingsledarrådet. Efter samråd med församlingen, väljs församlingsledare sedan vid årsmöte eller extra årsmöte för en tidsperiod av 5 år, och avskiljs då för sin uppgift genom handpåläggning och bön.

Joh. 10:11, Apg. 14:23, 20:17-28, 1 Petr. 5:1-5, 1 Tim. 5:17.

Andra ledare

I församlingen finns många grupper där personligt andligt ledarskap tillämpas. Vi ser dess ledarskap som en andlig funktion i församlingen, med uppgift och ansvar att hjälpa människor i alla åldrar till Gudsgemenskap och andlig tillväxt. Församlingen vill stödja dessa ledare i bön. De är ofta ledare för en speciell grupp som exempelvis barn, ungdomar, äldre och smågrupper.

6.2. Styrelse och ordförande

Församlingen är rent juridiskt en ideell förening, där årsmöte och församlingsmöte är högsta beslutande organ.

• Styrelse

Styrelsen skall biträda församlingsledarna i det andliga ledarskapet för församlingen. Den skall vara ett förberedande, ledande och verkställande organ som fattar beslut i frågor som rör församlingens löpande verksamhet inom den verksamhetsinriktning och ekonomiska inriktning som årsmötet beslutat. Utöver de ordinarie styrelseledamöterna kan om så anses lämpligt andra personer adjungeras till styrelsen, vilka då ej har rösträtt.

• Ordförande

Styrelsens tillika församlingens ordförande ansvarar för att styrelsemötet och församlingsmötet förbereds och genomförs på ett korrekt sätt. Vidare ligger det på denne att övervaka så att styrelsen genomför beslut från församlingsmöte samt att svara för att församlingsmötet får nödvändig information om styrelsens arbete. I förekommande fall skall församlingens ordförande representera församlingen.

6.3. Verksamhetsråd

I församlingen skall i den omfattning som anses nödvändigt olika verksamhetsråd finnas. Rådens antal och storlek kan variera beroende på behov och resurser. För varje råd bör arbetsbeskrivning upprättas. I varje råd bör representant från styrelsen eller församlingsledarrådet ingå. Råden arbetar med stor frihet och högsta möjliga beslutskompetens. Målet är att de flesta frågor ska kunna avgöras i råden. Rådsmedlemmarna väljs vid årsmöte eller extra årsmöte. Mandattiden är ett år.

6.4. Föreståndare

Församlingens föreståndare, som väljs vid årsmöte eller extra årsmöte på förslag av församlingsledarrådet, har som uppgift att i den dagliga verksamheten företräda församlingen och ansvara för församlingens arbete. Normalfallet är att om en pastor finns anställd så är denne föreståndare. Denne skall:

• fungera som arbetsledare i det fall det finns flera anställda,

• i förekommande fall representera församlingen,

• främja församlingens kontakter i samhället, såväl med enskilda människor som med institutioner och föreningar,

• främja samarbetet med andra kristna församlingar och rörelser

Församlingsledarrådet föreslår efter samråd med församlingen någon av församlingsledarna att vara vice föreståndare.

6.5. Pastor

Förutom de uppgifter pastor har i egenskap av medlem av församlingsledarrådet och i de fall även denne är föreståndare, så ingår även följande uppgifter i tjänsten:

• förkunna Guds ord

• utöva själavård, vilket både sker under tystnadsplikt och med tystnadsrätt (som

innebär laglig rätt att inför domstol förtiga vad som anförtrotts)

• förrätta vigsel- och begravningsgudstjänster

• delta i fortbildning och medarbetardagar för pastorer

6.6. Anställning av personal

Vid anställning skall arbetsbeskrivning upprättas. Styrelsen har ansvaret för att detta sker. En utvärdering av pastors och övriga anställdas tjänst sker årligen. Ärenden angående kallelse av pastor skall förberedas av församlingsledarrådet i samråd med styrelsen. Anställningar föreslås av styrelsen och beslutas av årsmöte eller extra årsmöte. Övriga personalärenden t ex avslutande av tjänst hanteras av styrelsen.

ÄNDRING I FÖRSAMLINGSORDNINGEN

Församlingsordningen fastställs av församlingens årsmöte.

Förslag om ändring i Församlingsordningen skall lämnas till styrelsen minst fyra veckor före Årsmöte. Styrelsen skall med ett gemensamt uttalande överlämna förslaget till församlingen.

För ändring i Församlingsordningen fordras enkel majoritet, vid ordinarie eller extra årsmöte.